Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

Introducció

El dret a la intimitat i, més concretament, el dret a la protecció de les dades personals és un dels principis bàsics del Grup Catalana Occident.

L'objectiu d'aquesta política de privacitat és explicar, d'acord amb les disposicions del Reglament 2016/679 de Protecció de dades de la Unió Europea i amb la normativa de desenvolupament, tant nacional com comunitària, vigent en tot moment, la manera en què Grup Catalana Occident tracta les dades personals que pot obtenir dels seus clients, tal com es defineixen a continuació.

 

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades personals?

L'entitat del Grup Catalana Occident amb la qual tingueu relació. En l'annex que es troba al final d'aquesta política de privadesa hi veureu, entre altres dades, la identificació i el domicili social de les entitats que formen part del Grup Catalana Occident.

 

Qui és el delegat de protecció de dades?

El delegat de protecció de dades és la persona designada per cadascuna de les entitats del Grup Catalana Occident per vetllar pel compliment del Reglament General de Protecció de Dades i la resta de normes aplicables. Pot posar-se en contacte amb aquesta persona si creieu que no s'han atès els vostres drets i llibertats de protecció de dades mitjançant l'adreça electrònica o postal que s'indiquen a l'annex final d'aquesta política de privadesa.

 

Quina és l'autoritat de control de protecció de dades personals?

L'autoritat de control és l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, amb seu a Madrid (28001), Calle Jorge Juan, núm. 6, on podeu plantejar consultes o reclamacions relacionades amb aquest tema en el cas que considereu que l'entitat corresponent del Grup Catalana Occident no ha atès correctament els vostres drets i llibertats de protecció de dades. Per obtenir més informació, podeu consultar el lloc web següent: https://www.agpd.es.

 

Quines dades personals són objecte de tractament?

Són objecte de tractament totes les dades personals que es recopilen directament o mitjançant un mediador o agent, inclosos els documents que les contenen i els documents que s'obtenen a partir de l'enregistrament de converses telefòniques o com a conseqüència de la navegació per llocs web o altres mitjans, incloses, si escau, dades biomètriques i de geolocalització, abans, durant i després de formalitzar una sol·licitud, contracte o servei relacionat amb qualsevol dels productes que comercialitzen les entitats del Grup Catalana Occident per part del client, que són necessàries per a l'estudi, emissió, desenvolupament i execució de la relació contractual.

En aquest sentit, s'inclou dins el concepte "client" totes les persones interessades que tinguin la condició de prenedor, assegurat, beneficiari, tercer perjudicat, partícip, soci, subscriptor, drethavent, deutor hipotecari, inversor en pagarés o tercer que estableixi una relació contractual o de serveis amb una entitat del Grup Catalana Occident.

Si una persona diferent del titular aporta les dades personals, la persona aportant té l'obligació de transmetre prèviament aquesta informació al titular de les dades personals i de procurar el seu consentiment quan sigui necessari per al tractament de les dades personals per part de l'entitat del Grup Catalana Occident corresponent en cada cas.

Així mateix, aquestes dades personals es poden complementar, d'acord amb els requeriments que estableix la normativa sobre protecció de dades personals, amb altres dades obtingudes de proveïdors del Grup Catalana Occident i de fonts d'accés públic, o bé dades personals que la persona interessada hagi fet públiques manifestament.

Amb caràcter general, només es tractaran les dades personals de menors d'edat quan els pares o tutors hagin donat el seu consentiment per al tractament que sigui necessari en execució del corresponent contracte o servei, el compliment d'una obligació legal o en interès legítim de l'entitat del Grup Catalana Occident responsable del tractament, sense perjudici de l'exercici dels drets que, pel que fa a la protecció de dades personals, els reconegui la normativa aplicable en tot moment.

 

Quines són les finalitats del tractament de les dades personals?

(I) Finalitat principal:

La finalitat principal del tractament de les dades personals és l'estudi, l'emissió, el desenvolupament i l'execució del contracte o servei que se subscriu amb l'entitat del Grup Catalana Occident corresponent i acomplir efectivament les obligacions que estableix la normativa aplicable en tot moment a l'entitat del Grup Catalana Occident responsable del tractament.

 

(II) Altres finalitats:

Les dades personals són objecte de tractament amb la finalitat de crear tarifes, seleccionar riscos i gestionar sol·licituds ulteriors relacionades amb els riscos que es pretenen contractar. Aquest tractament pot incloure, si escau, l'elaboració de perfil o la presa de decisions automatitzades, de conformitat amb les disposicions d'aquesta política de privadesa.

Igualment, les dades personals són objecte de tractament amb la finalitat de preveure i lluitar contra el frau, el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme. En aquest cas, es pot consultar i emetre informació a fitxers sectorials.

En el marc de la gestió de la sol·licitud o qualsevol dels contractes i serveis que emet una entitat del Grup Catalana Occident, l'entitat responsable pot tractar les dades personals per avaluar la solvència econòmica. En aquest cas, es pot consultar i emetre informació a fitxers de solvència patrimonial i crèdit i realitzar estudis estadístics, de qualitat i tècnics, incloses enquestes de satisfacció, anàlisis i investigacions de mercat i estudis de qualitat del servei.

A més a més, en el cas dels productes d'assegurances i de conformitat amb la normativa vigent, les dades personals poden ser objecte de tractament per a la gestió de la coassegurança i la reassegurança.

Finalment, pel que fa als formularis de contacte i els números de telèfon que les entitats del Grup Catalana Occident poden posar a la vostra disposició, tractarem les dades personals per (i) atendre i gestionar consultes i sol·licituds que feu a través dels números de telèfon que s'ofereixen per aquest efecte; (b) atendre i gestionar suggeriments, reclamacions i altres consultes que feu a través del formulari corresponent; i (iii) gestionar els currículums que ens proporcioneu a causa dels processos de selecció que obren les entitats del Grup Catalana Occident.

 

(III) Decisions automatitzades:

Alguns tractaments de dades personals poden requerir l'adopció de decisions automatitzades o l'elaboració de perfils. Això vol dir que algunes decisions es poden prendre de manera automàtica i sense intervenció humana, encara que la persona interessada sempre tindrà dret a: (i) sol·licitar que una persona en revisi els resultats, (ii) expressar el seu punt de vista, i (iii) impugnar la decisió; sempre de conformitat amb la normativa aplicable en tot moment.

 

(IV) Finalitats publicitàries:

Així mateix, en el cas que el client ho autoritzi, també es tractaran les dades personals per (i) desenvolupar accions comercials i enviar informació al client, fins i tot pels mitjans de comunicació a distància, sobre altres productes i serveis, de caràcter general o personalitzats, sense importar que siguin propis o d'entitats del Grup Catalana Occident diferents de la qual pertany el responsable que estiguin identificades a l'annex final d'aquesta política de privadesa o al lloc web www.grupocatalanaoccidente.com; (ii) mostrar publicitat personalitzada a llocs web, cercadors i xarxes socials; i (iii) oferir la participació en concursos promocionals; tot això fins i tot després de la finalització de la relació contractual. En qualsevol dels casos assenyalats, l'adaptació dels productes i serveis a un perfil particular es pot efectuar sobre la base d'anàlisis de perfils de conducta i risc, tot considerant fonts internes i de tercers, informació de geolocalització i informació de navegació per internet o xarxes socials.

 

Quina és la legitimació del tractament de les dades personals?

La legitimació per als tractaments indicats a la finalitat principal que es descriu més amunt es basa en el desenvolupament de l'oferta, el contracte o el servei que se subscriu amb l'entitat del Grup Catalana Occident responsable del tractament.

El tractament per a les altres finalitats que es descriuen més amunt i per a la presa de decisions automatitzades es fonamenta en la normativa aplicable o en l'interès legítim de cadascuna de les entitats del Grup Catalana Occident responsables del tractament.

Finalment, el tractament de dades personals amb finalitats publicitàries està legitimat, en aquest cas, pel consentiment que s'atorga específicament. 

 

Durant quant de temps es conserven les dades personals?

Les dades personals es conservaran durant tot el temps que tingui vigència la relació amb l'entitat del Grup Catalana Occident amb la qual s'ha formalitzat el contracte o servei. Un cop finalitzi la relació, es conservaran durant el temps necessari que estableix la normativa aplicable en tot moment, sempre a disposició dels jutjats i tribunals, el ministeri fiscal, els cossos i forces de seguretat de l'Estat o les administracions públiques competents, més concretament les autoritats de control de protecció de dades personals competents i els òrgans supervisors corresponents, per atendre les possibles responsabilitats legals o contractuals que es derivin del contracte o servei en el qual es basa el tractament i durant el termini de prescripció d'aquestes responsabilitats.

Les sol·licituds o propostes que no s'arriben a materialitzar en un contracte o servei, independentment del motiu, es conservaran durant el termini necessari per garantir la finalitat de lluita contra el frau en la contractació i per prevenir el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme.

 

A quins destinataris es comuniquen les dades personals?

(I) Entitats del Grup Catalana Occident:

Les dades personals del client, el contracte o servei i qualsevol informació relacionada amb aquestes dades es poden comunicar a les entitats del Grup Catalana Occident que s'identifiquen a l'annex final d'aquesta política de privadesa o al lloc web www.grupocatalanaoccidente.com, als efectes de compliment de la normativa aplicable a cadascuna de les entitats i, en termes generals, per lluitar contra el frau i prevenir el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme i, si escau, mantenir i gestionar de manera integral i centralitzada la relació amb les diferents entitats del Grup Catalana Occident.

A més a més, l'informem específicament que les entitats del Grup Catalana Occident comparteixen, amb diversos graus d'integració, serveis comuns amb la finalitat d'aprofitar les sinergies existents, optimitzar recursos i oferir un millor servei als clients. Per aquest motiu, han subscrit diversos contractes marc de prestació de serveis recíprocs que impliquen l'accés a dades personals gestionades per altres entitats del Grup Catalana Occident i que comprenen diverses prestacions de serveis, incloses de manera enunciativa i no limitadora les següents:

a) serveis que Grupo Catalana Occidente, Tecnología y Servicios A.I.E. ofereix a entitats del Grup Catalana Occident: (i) allotjament de dades, (ii) manteniment i gestió de sistemes, comunicacions i equips informàtics, (iii) seguretat de la informació, (iv) desenvolupament i manteniment d'aplicacions, (v) prestació del servei de la tramitació de sinistres, i (vi) gestió documental;

b) serveis que Grupo Catalana Occidente Contact Center A.I.E. ofereix a entitats del Grup Catalana Occident: prestació del servei d'atenció per telèfon als clients i serveis de campanyes de satisfacció dels clients.

c) serveis que Prepersa Peritación de Seguros y Prevención A.I.E. ofereix a entitats del Grup Catalana Occident: prestació del servei de col·laboració en la gestió dels sinistres associats a pòlisses d'assegurança.

(II) Altres entitats:

Les dades també es poden comunicar als diferents col·laboradors i prestadors de serveis de qualsevol de les entitats del Grup Catalana Occident responsables del tractament, com ara, de manera merament enunciativa i sense caràcter limitador, distribuïdors d'assegurances, coasseguradors, reasseguradors, perits, advocats, auditors, consultors, professionals i avaluadors de la salut, entitats financeres, entitats dipositàries, entitats gestores i altres proveïdors i professionals, els quals tractaran les dades personals com a encarregats del tractament en nom i a compte de l'entitat corresponent del Grup Catalana Occident, amb la finalitat de garantir els serveis que ofereix aquest responsable en l'execució del contracte o servei, complir amb les obligacions que es deriven de la normativa aplicable, en interès legítim o de conformitat amb el consentiment que s'ha donat en cada cas.

En qualsevol dels casos descrits, l'informem que els servidors informàtics d'aquests proveïdors de serveis poden estar situats a països fora de la Unió Europea, on, si el nivell de protecció de la privacitat no és equivalent a la normativa sobre protecció de dades personals europea i nacional, l'entitat del Grup Catalana Occident corresponent responsable del tractament adoptarà les mesures adequades i necessàries per protegir de manera òptima els drets de les persones interessades i la seguretat de la informació, segons els mitjans tècnics disponibles en tot moment. 

 

(III) Organismes i autoritats oficials:

Les dades personals es facilitaran a tots els destinataris amb els quals les entitats del Grup Catalana Occident tenen l'obligació de comunicar aquesta informació en compliment de les obligacions legals, incloses, de manera merament enunciativa i no limitadora, organismes i administracions públiques, com ara l'Agència Espanyola d'Administració Tributària, les hisendes forals, les autoritats de control de protecció de les dades personals, jutjats i tribunals, els òrgans supervisors corresponents, el ministeri fiscal o els cossos i forces de seguretat de l'Estat.

 

(IV) Entitats de solvència patrimonial i crèdit:

Les entitats del Grup Catalana Occident tenen el dret de consultar i tractar dades de fitxers de sinistralitat, d'informació de solvència patrimonial i creditícia i altres fitxers que permetin l'avaluació del risc personalitzada, el manteniment i control del desenvolupament de la relació contractual, la gestió de sinistres i l'execució d'anàlisis estadístiques de sinistralitat i prevenció del frau.

 

(V) En el cas de tenir contractada una pòlissa d'assegurança de l'automòbil:

Les entitats asseguradores del Grup Catalana Occident, d'acord amb la normativa legal vigent, proporcionen al conductor habitual objecte de la pòlissa d'assegurança informació sobre les sancions que es publiquin amb el seu nom als llocs web certificats actuals (TESTRA) o futurs, sempre en compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals.

L'entitat asseguradora corresponent utilitzarà les dades relacionades amb la matrícula del vehicle per consultar en línia a través del servei web ID Connect, de Instituto de Investigació sobre Vehículos, S.A. (centre de Saragossa), el número de bastidor i totes les característiques tècniques i administratives del vehicle objecte de la pòlissa d'assegurança.

A més a més, en virtut de les facultats que atorga la Llei d'ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores, la Unió Espanyola d'Entitats Asseguradores i Reasseguradores (UNESPA) ha creat els fitxers següents:

  • El Fitxer Històric d'Assegurances d'Automòbils, té com a finalitat la tarifació i selecció de riscos. El Fitxer es constitueix amb la informació aportada per les entitats asseguradores i s'hi recullen els seus antecedents de sinistres dels últims cinc anys en els termes expressats en la llei de responsabilitat civil i assegurança en la circulació de vehicles de motor. Li comuniquem que les dades sobre el seu contracte d'assegurança de l'automòbil i els sinistres vinculats a aquest contracte durant els últims cinc anys, si n'hi hagués, se cediran al fitxer comú esmentat.
  • El Fitxer Comú de pèrdua total, incendis i robatori de l'assegurança de l'automòbil. La finalitat del fitxer esmentat, constituït amb la informació aportada per les entitats asseguradores, és la prevenció i detecció del frau, bé prevenint l'entitat asseguradora en el moment de la contractació de la pòlissa d'assegurança o detectant frau ja comès en els sinistres declarats. El fitxer conté tota la informació que consta en el seu contracte d'assegurança, incloses les seves dades personals, així com els sinistres que es declarin i les liquidacions que percebi. Així mateix, per tal de poder localitzar els vehicles desapareguts per robatori, tindran accés a la informació el Centre Saragossa i els cossos i forces de seguretat de l'estat, únicament per tal de fer les comprovacions pertinents de vehicles que es localitzin per poder informar l'entitat asseguradora de la seva posada a disposició del propietari o, en cas que el vehicle hagi estat indemnitzat, de l'entitat asseguradora mateixa. Li comuniquem que, en cas que es produeixi un sinistre en què hi hagi pèrdua total del vehicle assegurat, ja sigui per danys, incendi o robatori, les dades sobre el seu contracte d'assegurança de l'automòbil i la informació relacionada amb el sinistre es cediran a l'esmentat fitxer comú

Si vol exercir els drets que li reconeix la normativa de protecció de dades personals en relació amb aquests fitxers, pot adreçar-se a Tecnologías y Redes para Entidades Aseguradoras, S.A. (TIREA), encarregat del tractament, en què UNESPA ha delegat com a responsable del fitxer per a l'atenció dels drets de protecció de dades personals, acreditant la seva identitat, per correu postal a l'adreça Ctra. Las Rozas a El Escorial, km 0,3, Las Rozas 28231 MADRID o correu electrònic al delegat de protecció de dades: responsable.privacidad@tirea.es

Per obtenir més informació, la persona interessada pot consultar els llocs web d'UNESPA i TIREA: http://www.unespa.es; http://www.tirea.es

 

(VI) Si té contractada una pòlissa d'assegurança de multirisc de llar, comerç, comunitat, pime i indústria o responsabilitat civil o d'altres assegurances del ram de diversos:

En virtut de les facultats que atorga la llei d'ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores, UNESPA ha creat el fitxer següent:

  • Fitxer de prevenció del frau en assegurances de rams diversos. Li comuniquem que, en cas que es produeixi un sinistre en què hi hagi pèrdua total del risc assegurat, sigui per danys, incendi o robatori, les dades sobre el seu contracte d'assegurança i la informació relacionada amb el sinistre se cediran al fitxer comú esmentat.

Si vol exercitar els drets que li reconeix la normativa de protecció de dades personals en relació amb aquests fitxers, pot adreçar-se a TIREA, encarregat del tractament, en què UNESPA ha delegat com a responsable del fitxer per a l'atenció dels drets de protecció de dades personals, acreditant la seva identitat, a través les adreces indicades en l'apartat (v) anterior.

 

(VII) Si té contractada una pòlissa d'assegurança de vida, accidents, assistència sanitària, malaltia, decessos o qualsevol altra a través de la qual li sol·licitem o gestionem dades de salut:

Les seves dades personals es podran comunicar als diferents col·laboradors i prestadors de serveis de l'entitat asseguradora corresponent del Grup Catalana Occident, inclosos, a títol merament enunciatiu i sense caràcter limitador: distribuïdors d'assegurances, coasseguradors, reasseguradors, pèrits, advocats, auditors, consultors, professionals i avaluadors de la salut i altres proveïdors i professionals, que tractaran les dades personals com a encarregats del tractament en nom i a compte de l'entitat asseguradora esmentada.

Així mateix, i específicament si vostè és titular:

(a) d'una assegurança de vida amb cobertura de defunció i/o d'una assegurança d'accidents en què es cobreixi la contingència de la mort de l'assegurat, tant si es tracta de pòlisses individuals com col·lectives, en compliment de la normativa vigent, les seves dades personals es comunicaran al Registre públic de contractes d'assegurances amb cobertura de defunció, dependent del Ministeri de Justícia, o a aquell que, si escau, el pugui substituir en el futur.

(b) d'una assegurança de salut o assistència sanitària, les seves dades personals, incloses les de salut, es podran comunicar entre l'entitat asseguradora corresponent del Grup Catalana Occident i els metges, centres sanitaris, hospitals o altres institucions o persones amb la finalitat de complir, desenvolupar, controlar i executar la prestació sanitària, el reemborsament o la indemnització garantida en el contracte d'assegurança i sol·licitar o verificar d'aquests prestadors sanitaris les causes i els antecedents mèdics de l'interessat que motiven les prestacions, els reemborsaments o les indemnitzacions i, si escau, recobrar les despeses.

 

(VIII) Si té contractat un producte de previsió social:

Les seves dades personals es podran comunicar entre l'entitat gestora, l'entitat dipositària i l'entitat promotora i/o comercialitzadora d'aquests productes de previsió social.

Així mateix, si sol·licita la mobilització de drets consolidats davant l'entitat gestora o asseguradora de destí, el client haurà de presentar la sol·licitud de mobilització i una autorització a l'entitat gestora o asseguradora de destí perquè, en nom seu, pugui sol·licitar a l'entitat gestora del fons d'origen la mobilització dels drets consolidats esmentats, així com tota la informació financera i fiscal necessària per fer-ho.

 

(IX) Si té subscrites participacions en qualsevol dels fons d'inversió comercialitzats pel Grup Catalana Occident:

Les seves dades personals es podran comunicar entre l'entitat gestora, l'entitat dipositària i l'entitat comercialitzadora corresponent d'aquests fons d'inversió.

 

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades personals?

Com a titular de les seves dades personals, l'assisteixen els drets que s'exposen a continuació, que podrà exercir acreditant la seva identitat de la forma indicada en l'apartat sobre el delegat de protecció de dades:

(I) Dret d'accés. L'usuari pot sol·licitar informació sobre les dades personals que l'entitat del Grup Catalana Occident té sobre l'usuari i sobre els tractaments que està rebent, així com obtenir una còpia de les dades en un format estructurat, d'ús comú i de fàcil lectura.

 

(II) Dret de rectificació. L'usuari pot sol·licitar la rectificació de les dades personals que siguin inexactes i, igualment, té el dret de sol·licitar que es completin les dades personals que estiguin incompletes, fins i tot mitjançant una declaració addicional.

 

(III)

Dret de supressió. L'usuari pot sol·licitar la supressió de les dades personals quan ja no siguin necessàries per a les finalitats que va indicar l'entitat del Grup Catalana Occident responsable del tractament, o bé quan l'usuari retiri el consentiment en què es basa el tractament. No s'aplicarà aquesta sol·licitud quan el tractament sigui necessari d'acord amb les disposicions de l'apartat anterior “Legitimació del tractament de les dades personals”.

En aquest sentit, en l'àmbit digital de qualsevol de les entitats del Grup Catalana Occident, si l'usuari exerceix el dret a l'oblit, l'entitat corresponent es dirigirà al proveïdor de serveis d'internet per transmetre la sol·licitud de la persona interessada amb relació al cessament del tractament de les dades personals que l'incumbeixen, tot considerant la tecnologia disponible i el cost de l'aplicació. En aquest cas, el responsable només conservarà les dades per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions. No s'aplicarà aquesta sol·licitud quan el tractament sigui necessari d'acord amb les disposicions de l'apartat anterior “Legitimació del tractament de les dades personals”, bé perquè el tractament és necessari per a l'exercici del dret a la llibertat d'expressió i informació o per raons d'interès públic.

 

(IV) Dret d'oposició. L'usuari pot oposar-se al tractament de les dades personals, tret que es produeixen motius d'interès legítim de l'entitat responsable del Grup Catalana Occident per continuar amb el tractament de les dades personals. En aquest cas, el responsable només conservarà les dades per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions. El tractament de les dades personals per a finalitats comercials o publicitàries no es considerarà legítim i, per tant, el dret d'oposició serà equivalent a la revocació del consentiment previ manifestat. Aquesta sol·licitud no serà aplicable quan el tractament sigui necessari segons el que indica l'apartat “legitimació del tractament de les dades personals” anterior.

 

(V) Dret a la limitació del tractament. L'usuari pot sol·licitar la limitació del tractament de les dades personals, la qual cosa pot implicar, si escau, el bloqueig de les dades, en aquestes circumstàncies: (i) quan vostè impugni l'exactitud de les dades, (ii) quan el responsable s'oposi a la supressió de dades perquè el tractament és lícit, (iii) quan el responsable ja no necessiti les dades però aquestes siguin necessàries per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions o, (iv) quan vostè s'hagi oposat al tractament, mentre el responsable verifica si els motius legítims del responsable prevalen sobre els seus; en aquest cas, el responsable les conservarà només per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions.

 

(VI) Dret de portabilitat. Quan sigui tècnicament possible, l'usuari pot sol·licitar que es transmetin les dades personals que l'incumbeixin i siguin objecte de tractament automatitzat a altres responsables del tractament, o bé a l'usuari mateix com a interessat, en un format estructurat, d'ús comú i de fàcil lectura, sense perjudici dels drets de supressió o a l'oblit. En aquest cas, el responsable només conservarà les dades per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions. 

Qualsevol comunicació i actuació feta en el context de l'exercici dels seus drets serà a títol gratuït. Quan les sol·licituds siguin manifestament infundades o excessives, especialment pel seu caràcter repetitiu, l'entitat del Grup Catalana Occident responsable del tractament podrà cobrar un cànon raonable en funció dels costos a què hagi hagut de fer front per a la seva atenció.

 

Confidencialitat de les dades personals

Des del començament del tractament de les dades personals, l'entitat del Grup Catalana Occident responsable adoptarà les mesures tècniques, organitzatives i de seguretat necessàries, tenint en compte l'estat de la tecnologia, per garantir la integritat, confidencialitat, disponibilitat i resiliència de les dades personals i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats.

L'informem que els servidors informàtics d'alguns proveïdors de serveis del Grup Catalana Occident podrien estar situats en països fora de la Unió Europea, on, si el grau de protecció de la privacitat no és equivalent a l'establert en la normativa sobre protecció de dades personals europea i nacional, l'entitat corresponent del Grup Catalana Occident responsable del tractament adoptarà les mesures adequades i necessàries per a la millor salvaguarda dels drets dels interessats i la seguretat de la informació, segons les mesures tècniques disponibles en cada moment. 

 

Vigència de la política de privadesa

Grup Catalana Occident manifesta que la política de privadesa que apareix publicada al lloc web www.grupocatalanaoccidente.com és sempre la vigent en tot moment, alhora que es reserva el dret de modificar-la sempre que calgui. Si el client d'una entitat del Grup Catalana Occident vol accedir a versions anteriors de la política de privadesa, pot posar-se en contacte amb el delegat de protecció de dades corresponent segons els mitjans indicats a l'annex d'aquesta política de privadesa.

 

Copyright

Grup Catalana Occident es reserva tots els drets relacionats amb el contingut d'aquesta política de privadesa. Queda rigorosament prohibida, sense autorització per escrit, la reproducció, la distribució, la transformació, la manipulació, la comunicació pública o qualsevol altre acte d'explotació total o parcial, gratuït o onerós, d'aquest document.

Grup Catalana Occident es reserva el dret d'efectuar, en qualsevol moment i sense previ avís, les modificacions, variacions, supressions o cancel·lacions en els continguts i en la forma de presentació dels documents que siguin necessàries.

 

 

ANNEX: ENTITATS QUE INTEGREN EL GRUP CATALANA OCCIDENT ALS EFECTES D'AQUESTA POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

Grupo Catalana Occidente S.A.

A08168064

Paseo de la Castellana 4, 28046 Madrid

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tom 36.829, foli 141, Full M-659.287

Delegat de protecció de dades

Grupo Catalana Occidente

Avinguda Alcalde Barnils 63, 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

dpo@grupocatalanaoccidente.com

 

Bilbao, Compañía Anónima de Seguros y Reaseguros

A48001648

Paseo del Puerto 20,   48992 Neguri- Getxo (Vizcaya)

Inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya, al tom 55, foli 103, Full 2.436

Delegat de protecció de dades

Seguros  Bilbao

Paseo del Puerto 20,   48992 Neguri- Getxo (Vizcaya)

dpo@segurosbilbao.com

 

Seguros Catalana Occidente, S.A. de Seguros y Reaseguros

A-28119220

Paseo de la Castellana 4, 28046 Madrid

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tom 37.110, foli 177, Full M-91.458

Delegat de protecció de dades

Seguros Catalana Occidente

Avinguda Alcalde Barnils 63, 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

dpo@catalanaoccidente.com

 

Nortehispana de Seguros y Reaseguros S.A.

A-08185589

Paseo de la Castellana 4, 28046 Madrid

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tom 36.935, foli 1, Full M-660.565

Delegat de protecció de dades

Nortehispana Seguros

Pau Claris 132, Barcelona

dpo@nortehispana.com

 

Plus Ultra, Seguros Generales y Vida S.A. de Seguros y Reaseguros, Sociedad Unipersonal

A-30014831

Plaza de las Cortes 8, 28014 Madrid

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tom 5.992, foli 100, Full  M-97.987

Delegat de protecció de dades

Plus Ultra Seguros

Plaza de las Cortes 8, 28014 Madrid

dpo@plusultra.es

 

Grupo Catalana Occidente Gestión de Activos SGIIC, S.A.

A-28475754

Cedaceros 9, planta baja, 28014 Madrid  

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tom 36.521, foli 171, Full M-52.463

Delegat de protecció de dades

GCO Gestión de Activos

Avinguda Alcalde Barnils 63, 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

dpo@grupocatalanaoccidente.com

 

Bilbao Hipotecaria S.A., EFC

A-48409023

Paseo del Puerto 20,   48992 Neguri- Getxo (Vizcaya)

Inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya, al tom 2.228, foli 150, Full número 16.326

Delegat de protecció de dades

Bilbao Hipotecaria

Paseo del Puerto 20,   48992 Neguri- Getxo (Vizcaya)

dpo@segurosbilbao.com

 

Grupo Catalana Occidente Contact Center, AIE

V-65404063

Jesus Serra Santamans 3, 08174 Sant Cugat del Vallés (Barcelona)

Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, al tom 42.241, foli 185, Full número B-405.292

Delegat de protecció de dades

GCO Contact Center

Avinguda Alcalde Barnils 63, 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

dpo@catalanaoccidente.com

 

Grupo Catalana Occidente Tecnología y Servicios AIE

V-65004517

Avenida Alcalde Barnils 63, 08174 Sant Cugat del Vallés (Barcelona)

Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, al tom 41.030, foli 29, Full número B-376.366

Delegat de protecció de dades

GCO Tecnología y Servicios

Avinguda Alcalde Barnils 63, 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

dpo@catalanaoccidente.com

 

Catalana Occidente Capital, Agencia de Valores

A-63764138

Avenida Alcalde Barnils 63, 08174 Sant Cugat del Vallés (Barcelona)

Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, al tom 37.416, foli 142, Full número B-298.341

Delegat de protecció de dades

COCAV

Avinguda Alcalde Barnils 63, 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

dpo@catalanaoccidente.com

 

Bilbao Entidad de Previsión Social Individual

V-48410120

Paseo del Puerto 20,   48992 Neguri- Getxo (Vizcaya)

Inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya, al tom 2111,  foli 124, Full 5-8

Delegat de protecció de dades

Bilbao EPSV

Paseo del Puerto 20,   48992 Neguri- Getxo (Vizcaya)

dpo@segurosbilbao.com

 

GCO Gestora Pensiones E.G.F.P., S.A.

A-67000471

Paseo de la Castellana 4, 28046 Madrid

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tom 36.886, foli 90, Full M-659.976

Delegat de protecció de dades

GCO Gestora de Pensiones

Avinguda Alcalde Barnils 63, 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

dpo@grupocatalanaoccidente.com

 

Catalana Occidente Previsión Entidad de Previsión Social Individual

V48850432

Calle Heros 26, 48009 Bilbao (Vizcaya)

Inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya, al tom 3.421, Secció 8, foli 1, Full BI-17.259

Delegat de protecció de dades

Catalana Occidente EPSV

Avinguda Alcalde Barnils 63, 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

dpo@catalanaoccidente.com

 

Previsora Bilbaína Seguros, S.A.U.

A48018204

Alameda Mazarredo 73, 48009 Bilbao (Vizcaya)

Inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya, al tom 554, foli 80, Full BI-3.747

Delegat de protecció de dades

Nortehispana Seguros

Pau Claris 132, Barcelona

dpo@nortehispana.com

 

Previsora Bilbaína Vida Seguros, S.A.

A95431888

Alameda Mazarredo 73, 48009 Bilbao (Vizcaya)

Inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya, al tom 4.723, foli 35, Full BI-46.774

Delegat de protecció de dades

Nortehispana Seguros

Pau Claris 132, Barcelona

dpo@nortehispana.com