POLÍTICA DE PRIVACITAT

Introducció

El dret a la intimitat i, més concretament, el dret a la protecció de les dades personals és un dels principis bàsics del Grup Catalana Occident.

L’objectiu d’aquesta política de privadesa és explicar, d’acord amb les disposicions del Reglament 2016/679 de protecció de dades de la Unió Europea i amb la normativa de desenvolupament, tant nacional com comunitària, vigent en tot moment, la manera en què Grup Catalana Occident tracta les dades personals que pot obtenir dels seus clients, tal com es defineixen a continuació.

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades personals?

L’entitat del Grup Catalana Occident amb la qual tingui relació. A l’annex que hi ha al final d’aquesta política de privacitat trobareu, entre altres dades, la identificació i el domicili social de les entitats que integren el Grup Catalana Occident.

Qui és el delegat de protecció de dades?

El delegat de protecció de dades és la persona designada pel Grup Catalana Occident per vetllar pel compliment de l’esmentat Reglament general de protecció de dades i altra normativa aplicable, amb el qual pot contactar, especialment quan consideri que no han estat atesos els seus drets i llibertats de protecció de dades, a través de l’adreça de correu postal o electrònica indicades a l’Annex que trobarà al final d’aquesta política de privacitat.

Quina és l’autoritat de control de protecció de dades personals?

L’autoritat de control és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, amb seu a Madrid (28001), carrer Jorge Juan, núm. 6, davant la qual es poden plantejar consultes i/o reclamacions relatives a aquesta matèria, en cas que consideri que els seus drets i llibertats de protecció de dades no han estat degudament atesos per l’entitat del Grup Catalana Occident corresponent. Per obtenir més informació, pot consultar el lloc web següent: https://www.agpd.es.

Quines dades personals són objecte de tractament?

Seran objecte de tractament totes les dades personals, recollides directament, o a través del seu distribuïdor d’assegurances o comercialitzador, incloent-hi els documents que les continguin, i les que s’obtinguin mitjançant enregistrament de converses telefòniques o com a conseqüència de la seva navegació per les pàgines web d’Internet o altres mitjans, incloses, si escau, les dades biomètriques i de geolocalització, abans, durant i amb posterioritat a la formalització d’una sol·licitud, contracte o servei relatiu a qualsevol dels productes comercialitzats per les entitats del Grup Catalana Occident per part del client, que siguin necessàries per a l’estudi, emissió, desplegament i execució de la relació contractual.

En aquest sentit, s’inclou dins el concepte “client” totes les persones interessades que tinguin la condició de prenedor, assegurat, beneficiari, tercer perjudicat, partícip, soci, subscriptor, drethavent, deutor hipotecari, inversor en pagarés o tercer que estableixi una relació contractual o de serveis amb una entitat del Grup Catalana Occident.

Si una persona diferent del titular aporta les dades personals, la persona aportant té l’obligació de transmetre prèviament aquesta informació al titular de les dades personals i de procurar el seu consentiment quan sigui necessari per al tractament de les dades personals per part de l’entitat del Grup Catalana Occident corresponent en cada cas.

Així mateix, aquestes dades personals es podran complementar, complint els requisits previstos en la normativa sobre protecció de dades personals, amb altres d’obtingudes de proveïdors del Grup Catalana Occident, així com amb les obtingudes de fonts d’accés públic o amb dades personals que l’interessat hagi fet manifestament públiques.

Amb caràcter general, només es tractaran les dades personals de menors d’edat quan els seus pares o tutors legals hagin prestat el seu consentiment per al tractament que sigui necessari en execució del contracte o servei corresponent, en compliment d’una obligació legal i/o en interès legítim de l’entitat del Grup Catalana Occident responsable del tractament; sens perjudici de l’exercici dels drets que en relació amb la protecció de les seves dades personals els reconegui la normativa aplicable en cada moment.

Quin és el tractament que reben les dades personals dels menors d’edat?

Només es tractaran les dades personals de menors d’edat quan els titulars de la pàtria potestat o tutela del nen o nena hagin donat el seu consentiment al tractament que sigui necessari únicament en execució de l’activitat o projecte corresponent en què s’hagi inscrit com a participant.

Quines són les finalitats del tractament de les dades personals?

(I) Finalitat principal:

La finalitat principal del tractament de les dades personals és l’estudi, l’emissió, el desenvolupament i l’execució del contracte o del servei subscrit amb l’entitat del Grup Catalana Occident corresponent i acomplir de manera efectiva les obligacions establertes en la normativa que sigui aplicable en cada moment a l’entitat del Grup Catalana Occident responsable del tractament.

(II) Altres finalitats:

Les dades personals són objecte de tractament amb la finalitat de crear tarifes, seleccionar riscos i gestionar sol·licituds ulteriors relacionades amb els riscos que es pretenen contractar. Aquest tractament pot incloure, si escau, l’elaboració de perfil o la presa de decisions automatitzades, de conformitat amb les disposicions d’aquesta política de privadesa.

Igualment, les dades personals són objecte de tractament amb la finalitat de preveure i lluitar contra el frau, el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme. En aquest cas, es pot consultar i emetre informació a fitxers sectorials.

Igualment, en el marc de la gestió de la sol·licitud i/o de qualsevol dels contractes i serveis emesos per una de les entitats del Grup Catalana Occident, l’entitat responsable podrà tractar les seves dades personals per avaluar la seva solvència econòmica, sent possible la consulta i comunicació a fitxers de solvència patrimonial i crèdit, així com la realització d’estudis estadístics, de qualitat i tècnics, inclusivament d’enquestes de satisfacció, programes de fidelització, anàlisi i investigacions de mercat i estudis de qualitat de servei.

A més a més, en el cas dels productes d’assegurances i de conformitat amb la normativa vigent, les dades personals poden ser objecte de tractament per a la gestió de la coassegurança i la reassegurança.

Finalment, respecte dels formularis de contacte, els números de telèfon i els perfils de xarxes socials que puguin posar a la nostra disposició les diverses entitats del Grup Catalana Occident, tractarem les seves dades per (i) atendre i gestionar les consultes i sol·licituds que faci a través dels números de telèfon i perfils de xarxes socials facilitats a aquest efecte; (ii) atendre i gestionar els suggeriments, les reclamacions i les consultes que faci a través del formulari corresponent; i (iii) gestionar els currículums que ens proporcioni amb motiu dels processos de selecció que obren les entitats del Grup Catalana Occident.

(III) Decisions automatitzades:

Alguns tractaments de dades personals poden requerir l’adopció de decisions automatitzades o l’elaboració de perfils. Això vol dir que algunes decisions es poden prendre de manera automàtica i sense intervenció humana, encara que la persona interessada sempre tindrà dret a: (i) sol·licitar la revisió dels resultats per part d’una persona, (ii) expressar el seu punt de vista, (iii) i impugnar la decisió; sempre de conformitat amb la normativa aplicable en tot moment.

(IV) Finalitats publicitàries:

Així mateix, en el cas que el client ho autoritzi, també es tractaran les dades personals per (i) desenvolupar accions comercials i remetre-li informació, fins i tot pels mitjans de comunicació a distància, sobre altres productes i serveis, de caràcter general o personalitzats, propis o d’altres entitats del Grup Catalana Occident a les quals pertany el responsable, identificades a l’Annex final d’aquesta política de privacitat i/o a la pàgina web www.grupocatalanaoccidente.com; (ii) mostrar publicitat personalitzada a llocs web, cercadors i xarxes socials; i (iii) oferir la participació en concursos promocionals; tot això fins i tot després de la finalització de la relació contractual. En qualsevol dels casos assenyalats, l’adaptació dels productes i serveis a un perfil particular es pot efectuar sobre la base d’anàlisis de perfils de conducta i risc, tot considerant fonts internes i de tercers, informació de geolocalització i informació de navegació per internet o xarxes socials.

Quina és la legitimació del tractament de les dades personals?

La legitimació per als tractaments indicats en la finalitat principal anteriorment descrita es basa en el desenvolupament de l’oferta i, si escau, en l’execució del contracte o servei subscrit amb l’entitat del Grup Catalana Occident responsable del tractament.

El tractament per a les altres finalitats descrites anteriorment i per a la presa de decisions automatitzades es fonamenta en la normativa aplicable o en l’interès legítim de cada entitat del Grup Catalana Occident responsable del tractament. Específicament, el tractament de dades personals amb la finalitat de desenvolupar programes de fidelització per a clients es fonamenta en l’interès legítim de l’entitat del Grup Catalana Occident responsable del tractament.

Finalment, el tractament de dades personals amb finalitats publicitàries està legitimat, si escau, pel consentiment específicament atorgat.

Durant quant de temps conservarem les seves dades personals?

Les dades personals es conservaran durant tot el temps en què estigui vigent la relació amb l’entitat del Grup Catalana Occident amb la qual s’hagi formalitzat el contracte o servei. Un cop finalitzada aquesta relació, aquestes dades es conservaran durant el temps necessari establert per la normativa que sigui aplicable en cada moment i restaran a disposició dels jutjats i tribunals, del Ministeri Fiscal, de les forces i dels cossos de seguretat de l’Estat i de les administracions públiques competents -en particular les autoritats de control de protecció de dades personals competents i els òrgans supervisors corresponents- per a l’atenció de les possibles responsabilitats legals o contractuals derivades del contracte o del servei en què s’ha basat el tractament i durant el termini de prescripció d’aquestes.

Les sol·licituds o propostes que no s’arribin a materialitzar en un contracte o servei, independentment del motiu, es conservaran durant el termini necessari per garantir la finalitat de la lluita contra el frau en la contractació i de prevenir el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme.

Les directrius sobre els terminis de conservació, supressió i bloqueig de les dades personals, per a la seva aplicació per l’entitat del Grup Catalana Occident responsable del tractament, es troben concretades en la normativa interna sobre terminis de conservació, supressió i bloqueig de dades personals, com a desenvolupament de la Política de protecció de dades personals i d’ús de recursos TIC del Grup Catalana Occident.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades personals?

(I) Entitats que contracta la Fundació Jesús Serra:

Les dades personals del client, el seu contracte o servei i qualsevol informació derivada o vinculada a aquestes podran ser comunicades a les entitats pertanyents al Grup Catalana Occident identificades a l’Annex final d’aquesta política de privacitat i/o a la pàgina web www.grupocatalanaoccidente.com, amb la finalitat de complir la normativa aplicable a cada entitat i, en termes generals, per a la lluita contra el frau i per a la prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, així com, si escau, mantenir i gestionar de forma integral i centralitzada la seva relació amb les diferents entitats del Grup Catalana Occident.

A més, li comuniquem específicament que les entitats del Grup Catalana Occident comparteixen amb diferent grau d’integració serveis comuns a fi d’aprofitar les sinergies existents, optimitzar recursos i oferir un millor servei als clients, motiu pel qual han subscrit diversos contractes marc de prestació de serveis recíprocs, que impliquen l’accés a dades personals gestionades per altres entitats del Grup Catalana Occident i que comprenen diverses prestacions de serveis, incloses, de forma merament enunciativa i no limitadora, les següents:

  1. Serveis oferts a les entitats del Grup Catalana Occident per Grupo Catalana Occidente, Tecnología y Servicios, A.I.E.: (i) hosting i allotjament de dades, (ii) manteniment i gestió de sistemes, comunicacions i equips informàtics, (iii) seguretat de la informació i dels sistemes que els suporten, (iv) desenvolupament i manteniment d’aplicacions informàtiques, (v) prestació del servei de la tramitació de sinistres, (vi) report d’informació relacionada amb els serveis prestats, (vii) manteniment i gestió dels sistemes de control de presència,
    sistemes de seguretat i videovigilància i (viii) gestió documental, impressió, impremta i etiquetatge.
  2. Serveis oferts a les entitats del Grup Catalana Occident per Grupo Catalana Occidente Contact Center, A.I.E.: (i) prestació del servei d’atenció als clients a través de qualssevol mitjans, inclosos a distància, com ara telèfon, internet i/o xarxes socials i (ii) realització de campanyes i enquestes de satisfacció.
  3. Serveis oferts a les entitats del Grup Catalana Occident per Prepersa Peritación de Seguros y Prevención, A.I.E.: prestació del servei de col·laboració en la gestió dels sinistres associats a pòlisses d’assegurança.

(II) Altres entitats:

Les dades personals també es podran comunicar als diferents col·laboradors i prestadors de serveis de qualsevol de les entitats del Grup Catalana Occident responsables del tractament, com ara, a títol merament enunciatiu i sense caràcter limitador: distribuïdors d’assegurances, coasseguradors, reasseguradors, pèrits i investigadors de causes, advocats i procuradors, auditors, consultors, professionals mèdics i avaluadors de la salut, entitats financeres, entitats dipositàries, entitats gestores i altres proveïdors i professionals, els quals tractaran les dades personals com a encarregats del tractament en nom i a compte de la corresponent entitat del Grup Catalana Occident responsable, amb la finalitat de garantir els serveis prestats per aquest responsable en l’execució del contracte o servei, complir les obligacions derivades de la normativa aplicable, en interès legítim i/o conforme el consentiment prestat, si escau.

En qualsevol dels casos descrits, li comuniquem que els servidors informàtics d’aquests proveïdors de serveis poden estar situats a països fora de la Unió Europea, on, si el nivell de protecció de la privacitat no és equivalent a la normativa sobre protecció de dades personals europea i nacional, l’entitat del Grup Catalana Occident corresponent responsable del tractament adoptarà les mesures adequades i necessàries per protegir de manera òptima els drets de les persones interessades i la seguretat de la informació, segons els mitjans tècnics disponibles en tot moment.

(III) Organismes i autoritats oficials:

Les dades personals seran facilitades a tots aquells destinataris als quals qualssevol de les entitats del Grup Catalana Occident estiguin obligades a comunicar aquesta informació en compliment d’obligacions legals, incloent-hi, de manera merament enunciativa i no limitadora, organismes i administracions públiques competents, com ara l’Agència Espanyola de l’Administració Tributària o les hisendes forals, les autoritats de control de protecció de dades personals, els jutjats i tribunals, els òrgans supervisors corresponents, el Ministeri Fiscal o les forces i els cossos de seguretat de l’Estat.

(IV) Entitats de solvència patrimonial i crèdit:

Les entitats del Grup Catalana Occident disposen del dret a consultar i tractar dades de fitxers de sinistralitat, d’informació de solvència patrimonial i creditícia i qualsevol altre fitxer que permeti una avaluació del risc personalitzada, el manteniment i el control del desenvolupament de la relació contractual, la gestió de sinistres i la realització d’anàlisi estadístiques de sinistralitat i de prevenció del frau.

(V) En cas de tenir contractada una pòlissa d’assegurança de l’automòbil:

Les entitats asseguradores del Grup Catalana Occident, adequant-se a la normativa legal vigent, facilitaran al conductor habitual objecte de la pòlissa d’assegurança informació sobre les sancions que, si escau, siguin publicades a nom seu en els webs certificats actuals o futurs, complint en qualsevol cas la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals.

Aquesta entitat asseguradora utilitzarà la dada corresponent a la matrícula del vehicle per consultar, a través dels serveis titularitat de l’Institut d’Investigació sobre Vehicles S.A. (Centre Saragossa), el número de bastidor i totes les característiques tècniques i administratives del vehicle objecte d’assegurament.

L’entitat asseguradora del Grup Catalana Occident amb la qual tingui contractada la pòlissa d’assegurança de l’automòbil, en la seva condició de corresponsable del tractament, comunicarà les dades històriques de nombre de sinistres relacionats amb la seva assegurança, als sistemes comuns d’informació del sector assegurador següents:

a)   Sistema d’informació històric d’assegurances d’automòbils, per a la tarifació i selecció de riscos la finalitat del qual és facilitar en el moment de la subscripció del contracte informació rigorosa i contrastada de les dades de sinistralitat mitjançant la posada en comú de la informació obtinguda a través de pòlisses i sinistres, dels cinc últims anys, en els termes expressats a la Llei de responsabilitat civil i assegurança en la circulació de vehicles de motor.

b)   Sistema d’informació de pèrdua total, robatori i incendi, la finalitat del qual és facilitar la identificació automatitzada de possibles situacions d’anomalia i de risc de frau, cooperar amb les forces i cossos de seguretat de l’Estat en facilitar la investigació de possibles delictes de robatori i estafa, entre d’altres, relacionats amb els vehicles de motor assegurats; i cooperar amb Centre Saragossa, les forces i cossos de seguretat de l’Estat, la Direcció General de Trànsit i l’entitat asseguradora afectada en la identificació i localització dels vehicles robats i indemnitzats.

Per a l’exercici de drets de protecció de dades en relació amb qualsevol d’ambdós fitxers pot adreçar-se a Tecnologías de la Información y Redes para las Entidades Aseguradoras S.A. (TIREA), ctra. Las Rozas a El Escorial km 0,3 Las Rozas 28231 Madrid.

Podrà trobar la resta d’informació de protecció de dades en els webs de la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (UNESPA) (www.unespa.es) i TIREA (www.tirea.es)

(VI) En cas de tenir contractada una pòlissa d’assegurança de multirisc de llar, comerç, comunitat, pime, indústria, responsabilitat civil o altres assegurances del ram de diversos:

L’Entitat Asseguradora del Grup Catalana Occident amb la qual tingui contractada la pòlissa del ram de diversos podrà comunicar les dades de sinistralitat relacionades amb la seva assegurança al Sistema d’Informació de prevenció del frau en assegurances de rams diversos en la seva qualitat de corresponsable del tractament. La finalitat del Sistema és la prevenció i detecció del frau, bé prevenint a l’entitat asseguradora una vegada emesa la pòlissa, bé detectant el frau ja comès en els sinistres declarats, així com la cooperació amb les forces i cossos de seguretat de l’Estat en les seves actuacions d’investigació relacionades amb els béns assegurats. Per a l’exercici de drets de protecció de dades, pot adreçar-se a TIREA, ctra. Las Rozas a El Escorial, km 0,3 Las Rozas 28231 MADRID.

Podrà trobar la resta d’informació de protecció de dades als webs d’UNESPA (www.unespa.es) i TIREA (www.tirea.es).

(VII) Si té contractada una pòlissa d’assegurança de vida, accidents, assistència sanitària, malaltia, decessos o qualsevol altra a través de la qual li sol·licitem o gestionem dades de salut:

Les seves dades personals podran ser comunicades als diferents col·laboradors i prestadors de serveis de la corresponent entitat asseguradora del Grup Catalana Occident indicats anteriorment, que tractaran les dades personals com a encarregats del tractament en nom i a compte de l’entitat asseguradora esmentada.

Així mateix, i específicament si vostè és titular:

(a)   d’una assegurança de vida amb cobertura de defunció o d’una assegurança d’accidents en què es cobreixi la contingència de la mort de l’assegurat, bé siguin pòlisses individuals o col·lectives, en compliment de la normativa vigent, les vostres dades personals seran comunicades al registre públic de contractes d’assegurances amb cobertura de defunció que depèn del Ministeri de Justícia o al que, si escau, pugui substituir-lo en el futur.

(b)   d’una assegurança de salut o assistència sanitària, les seves dades personals, incloses les de salut, podran comunicar-se entre la corresponent entitat asseguradora del Grup Catalana Occident i els metges, centres sanitaris, hospitals o altres institucions o persones, amb la finalitat de complir, desenvolupar, controlar i executar la prestació sanitària, el reemborsament o indemnització garantida en el contracte d’assegurança i sol·licitar o verificar d’aquests prestadors sanitaris les causes i antecedents metges de l’interessat que motiven les prestacions, reemborsaments o indemnitzacions i, si escau, recobrar les despeses. Específicament en el cas d’assegurances d’assistència sanitària, amb la finalitat d’informar el prenedor de l’assegurança sobre el cobrament de cada copagament, l’entitat asseguradora podrà comunicar al prenedor les dades sobre els serveis mèdics utilitzats per cada assegurat de la pòlissa, incloent-hi els centres assistencials i professionals que hagi visitat i/o l’enumeració de les proves a les quals cada assegurat s’hagi sotmès.

(VIII) Si té contractat un producte de previsió social:

Les seves dades personals podran ser comunicades entre l’entitat gestora, l’entitat dipositària i l’entitat promotora o comercialitzadora d’aquests productes de previsió social.

Així mateix, en cas de sol·licitar la mobilització de drets consolidats davant l’entitat gestora o asseguradora de destí, el client haurà de presentar la sol·licitud de mobilització i una autorització a l’entitat gestora o asseguradora de destí perquè, en nom seu, pugui sol·licitar a l’entitat gestora o asseguradora d’origen la mobilització dels drets consolidats esmentats, i també tota la informació financera i fiscal necessària per fer-ho.

(IX) Si té subscrites participacions en qualsevol dels fons d’inversió comercialitzats pel Grup Catalana Occident:

Les seves dades personals podran ser comunicades entre l’entitat gestora, l’entitat dipositària i l’entitat comercialitzadora corresponent d’aquests fons d’inversió.

 Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades personals?

Com a titular de les seves dades personals, l’assisteixen els drets exposats tot seguit, que podrà exercir acreditant la seva identitat, en la forma indicada en l’apartat sobre el delegat de protecció de dades:

(i) Dret d’accés. Pot sol·licitar informació sobre les dades personals que l’entitat del Grup Catalana Occident corresponent tingui sobre la seva persona i sobre els tractaments de què estan sent objecte, i també obtenir-ne una còpia en un format estructurat, d’ús comú i de lectura fàcil.

(II) Dret de rectificació. Pot sol·licitar la rectificació de les dades personals que siguin inexactes, i també té dret a sol·licitar que es completin les dades personals que siguin incompletes, inclusivament mitjançant una declaració addicional.

(III) Dret de supressió. Pot sol·licitar la supressió de les seves dades personals quan ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides per l’entitat del Grup Catalana Occident, responsable del tractament, o quan retiri el consentiment en què es basa el tractament. No serà aplicable quan el tractament sigui necessari segons el que indica l’apartat “Legitimació del tractament de les dades personals” anterior.

En aquest sentit, en l’àmbit digital de qualsevol de les entitats del Grup Catalana Occident, si exerciteu el vostre dret a l’oblit, l’entitat corresponent s’adreçarà al proveïdor de serveis d’Internet per traslladar-li la sol·licitud de l’interessat relativa al cessament del tractament de les dades personals que l’incumbeixin, tenint en compte la tecnologia disponible i el cost de la seva aplicació. En aquest cas, les dades únicament seran conservades pel responsable per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions. Aquesta sol·licitud no serà aplicable quan el tractament sigui necessari segons el que indica l’apartat “Legitimació del tractament de les dades personals” anterior, o bé quan sigui necessari en l’exercici del dret a la llibertat d’expressió i informació o per raons d’interès públic.

(iv) Dret d’oposició. Vostè podrà oposar-se al tractament de les seves dades personals, llevat que concorrin motius d’interès legítim de l’entitat responsable del Grup Catalana Occident per continuar amb el tractament de les dades personals. En aquest cas, únicament seran conservades pel responsable per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions. El tractament de les dades personals per a finalitats comercials o publicitàries no es considerarà legítim i, per tant, el dret d’oposició serà equivalent a la revocació del consentiment previ manifestat. No serà aplicable quan el tractament sigui necessari segons el que indica l’apartat “Legitimació del tractament de les dades personals” anterior.

(V) Dret a la limitació del tractament. Pot sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades personals, la qual cosa podria implicar, si escau, el bloqueig de les dades, en les circumstàncies següents: (i) quan vostè impugni l’exactitud de les dades, (ii) quan el responsable s’oposi a la supressió de dades per ser lícit el tractament, (iii) quan el responsable ja no necessiti les dades però siguin necessàries per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions o, (iv) quan vostè s’hagi oposat al tractament, mentre el responsable verifica si els motius legítims del responsable prevalen sobre els seus; en aquest cas, el responsable les conservarà només per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.

(VI) Dret de portabilitat. Quan sigui tècnicament possible, pot sol·licitar que les dades personals que l’incumbeixin objecte de tractament automatitzat siguin transmeses a un altre responsable del tractament, o a vostè mateix com a interessat, en un format estructurat, d’ús comú i fàcil lectura, i sense perjudici dels seus drets de supressió o a l’oblit, en aquest cas únicament seran conservades pel responsable per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.

Qualsevol comunicació i actuació feta en el context de l’exercici dels seus drets serà a títol gratuït. Quan les sol·licituds siguin manifestament infundades o excessives, especialment pel seu caràcter repetitiu, l’entitat del Grup Catalana Occident responsable del tractament podrà cobrar un cànon raonable en funció dels costos a què hagi hagut de fer front per a la seva atenció.

Confidencialitat de les dades personals

Des del començament del tractament de les dades personals, l’entitat del Grup Catalana Occident responsable adoptarà les mesures tècniques, organitzatives i de seguretat necessàries, tenint en compte l’estat de la tecnologia, per garantir la integritat, confidencialitat, disponibilitat i resiliència de les dades personals i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats.

Li comuniquem que els servidors informàtics d’alguns proveïdors de serveis del Grup Catalana Occident podrien estar situats en països fora de la Unió Europea, on, si el grau de protecció de la privacitat no és equivalent a l’establert en la normativa sobre protecció de dades personals europea i nacional, l’entitat corresponent del Grup Catalana Occident responsable del tractament adoptarà les mesures adequades i necessàries per a la millor salvaguarda dels drets dels interessats i la seguretat de la informació, segons les mesures tècniques disponibles en cada moment.

Vigència de la política de privacitat

Grup Catalana Occident manifesta que la política de privacitat publicada a la pàgina web www. fundacionjesusserra.org serà sempre la vigent en cada moment, reservant-se el dret a modificar-la sempre que sigui necessari. Si el client d’una entitat del Grup Catalana Occident vol accedir a versions anteriors, es pot adreçar al delegat de protecció de dades corresponent de la manera indicada a l’annex a aquesta política de privacitat.

Copyright

Grup Catalana Occident es reserva tots els drets relatius al contingut d’aquesta política de privacitat. Queda rigorosament prohibida, sense autorització escrita, la reproducció, distribució, transformació, manipulació, comunicació pública o qualsevol altre acte d’explotació total o parcial, gratuït o onerós, d’aquest document.

Grup Catalana Occident es reserva el dret de fer, en qualsevol moment i sense avisar, totes les modificacions, variacions, supressions o cancel·lacions en els continguts i en la forma de presentació d’aquests que consideri necessàries.

Versió 4a, aprovada a 10 de desembre de 2020